ครม.อนุมัติแพ็กเกจ ลดค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ยืดเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


ครม.อนุมัติแพ็กเกจ ลดค่าโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% ยืดเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ โดยเห็นชอบมาตรการด้านภาษี 3 มาตรการ สรุปได้ดังนี้

  1. ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดยื่นแสดงรายการวันสุดท้าย 31 มีนาคม 2564 เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  2. ลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 2564 ลง 90% และให้จัดเก็บจริงเพียง 10% รวมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินว่างเปล่า อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ
  3. ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยวหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยและช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% ของราคาประเมิน เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจากเดิม 1% ของมูลค่าจำนอง เหลือ 0.01% ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก