บ้านดีมีดาวน์ ตรวจสอบคุณสมบัติและเช็คเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาฯ เพื่อเป็นการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” โดยจะสนับสนุนเงินดาวน์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 100,000 ราย เป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีบ้านของตัวเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาวน์บ้านและทำให้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด
2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาดังนี้
2.1 เมื่อโครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
2.2 ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
2.3 ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
3. เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
4. เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
5. การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
6. ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
7. ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563


ขั้นตอนการรับสิทธิ

1. ลงทะเบียนวันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00 น. – 18.00 น. ไม่เกิน 5 แสนราย
2. ได้รับ E-mail แจ้งผลการตรวจรอบแรกใน 3 วัน
3. สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร และส่งข้อมูลของผู้กู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้กับระบบ
4. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และแจ้งผลการตรวจสอบ
5. ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก
6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16. ธนาคารออมสิน
17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ www.บ้านดีมีดาวน์.com

ภาพโดย Franck Barske จาก Pixabay