PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาฯ จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4


PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านอสังหาฯ จากพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ตอกย้ำเบอร์ 1 ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากล

• พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกาศความภาคภูมิใจกับ PLUS Eduplex สถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานแบบครบวงจรที่ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 4 ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหหลายได้อย่างสมบูรณ์

• เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรสำหรับบุคลากรภายใน  พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่พักอาศัยให้เป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม กับ 5 หลักสูตร งานบริการ  ความรู้เฉพาะทางงานนิติบุคคล ความรู้เฉพาะทางงานช่าง งานบริหารและภาวะผู้นำ รวมถึงหลักสูตร Living Solution ที่ทำให้พนักงานสามารถจัดการด้านที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพ และดูแลส่งมอบความสุขให้แก่ลูกบ้านได้ครบทุกมิติการอยู่อาศัย

• ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วมที่สนุก ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นในสายงาน รวมถึงเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้เพิ่มเติมข้ามสายงาน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ง่าย ผ่าน Platform Online และสามารถออกแบบ Roadmap การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการเก็บสะสมแต้มการเรียนแลกเป็นประสบการณ์ตามไลฟ์สไตล์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อดึงศักยภาพของพนักงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า


คุณสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “ความสำเร็จของพลัสฯ ส่วนหนึ่งมาจากงานบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ในปัจจุบันมีโครงการที่พลัสฯ ดูแลมากกว่า 270 โครงการ โดยโครงการใหม่ๆที่เข้ามาให้เราดูแล เกินกว่าครึ่งมาจากการแนะนำบอกต่อของลูกค้าผู้เคยใช้บริการ เพราะลูกค้ามีความประทับใจในการบริหารจัดการดูแลของพลัสฯ ซึ่งต้องยกเครดิตให้กับพนักงานของเราทุกคน ทั้งหน้างาน และทีมงานซัพพอร์ตข้างหลังที่ทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแล พัฒนาบริการต่างๆ เพื่อเติมเต็มความสุขความอุ่นใจในการพักอาศัยแก่ลูกบ้านของเรา โดยหัวใจในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพด้าน Property Management ของพลัสฯ เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรร และพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านสถาบัน “PLUS Eduplex” ซึ่งได้สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องมือหรือนวัตกรรม ผ่านหลักสูตร 5 สาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกสายงาน เติมเต็มทักษะทั้ง Hard & Soft skill ได้แก่

1. หลักสูตรพื้นฐานงานบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถสื่อสารเชิงบวก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน

2. หลักสูตรเฉพาะทางงานนิติบุคคล ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพรบ. อาคารชุด หมู่บ้าน กฎหมาย บัญชี การเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ


3. หลักสูตรเฉพาะทางงานช่าง และวิศวกรรมอาคาร เพื่อให้พนักงานสามารถแก้ไข ดูแลปัญหาได้ตรงจุด เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

4. หลักสูตรงานบริหารและภาวะผู้นำ เพื่อส่งเสริมให้คนและองค์กรสามารถพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ 

5. หลักสูตร Living Solution เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพในทุกๆด้าน เช่น จัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพย์สินมีมูลค่าสูง  และหลักสูตร Butler บริการระดับโรงแรม เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีมีความสุขแก่ลูกบ้าน

โดยทุกหลักสูตรนั้นเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับประสบการณ์จริง ส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่น ทั้งยังเพิ่มทักษะ Up Skill และ Re-Skill ให้สอดรับทุกมิติที่ลูกค้าต้องการ”


นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว พลัสฯ ยังได้มีร่วมสนับสนุนทางการศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ในการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการให้ความรู้ด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม ซึ่งได้ดำเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว

สำหรับความท้าทายในการขับเคลื่อน PLUS Eduplex ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันได้ยกระดับการเรียนรู้  วิถีการทำงาน และวัฒนธรรม โดยปรับการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งพลัสฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในสายงานและข้ามสายงานรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และ creative thinking โดยมี platform ในการเรียนรู้แบบ Journey Direction เรียนรู้แบบมีเป้าหมาย กระตุ้นผู้เรียนให้เกิด Engagement และ Participation  ทั้งยังให้พนักงานออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเก็บสะสมหน่วยกิต และแต้มสำหรับแลกเป็นรางวัลสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆ  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น Online Learning platform มีวิชาหลัก และวิชาเลือก อิสระในการเรียน Learning Passport สามารถศึกษาเส้นทางการเรียนรู้ ต่อยอดให้เติบโตไปในสายงานที่ต้องการได้ชัดเจน  Plus Delight เรียนสะสมแต้มแลกประสบการณ์  สามารถเลือกรางวัลได้ตามตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ  Plus Care ช่องทางปรึกษาปัญหาในการทำงาน และแนะแนวการเติบโตในสายงาน หรือข้ามสายงาน ได้

“ทั้งหมดนี้ พลัสฯส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเป็น Passionate Employee ที่มีความรู้สึกรักและหลงใหลในงานที่ทำ มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นให้งานนั้นๆประสบความสำเร็จ เพิ่มความมั่นใจในศักยภาพตนเอง  พร้อมพัฒนาไปกับองค์กร และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อดูแลลูกบ้านและผู้อยู่อาศัยอย่างมืออาชีพในทุกสถานการณ์ และครบทุกมิติของการใช้ชีวิต” คุณสุวรรณี กล่าว