The Cube จับมือ CPAC ถมที่ดินปรับระดับด้วยคอนกรีตเหลือจากการผลิตฯ เป็นวัสดุหมุนเวียน (Circular Economy)


The Cube จับมือ CPAC ถมที่ดินปรับระดับด้วยคอนกรีตเหลือจากการผลิตฯ เป็นวัสดุหมุนเวียน (Circular Economy)

บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) ร่วมมือกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ถมที่ดินและบดอัด เพื่อปรับระดับพื้นดินที่โครงการ The Cube Loft Srinakarin-Thepharak (เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์) ด้วยคอนกรีตเหลือจากการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างยั่งยืน (Circular Economy) โดยยังคงประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการถมที่ดินปกติ เพื่อเตรียมการก่อสร้างตามแผนงานในลำดับต่อไป เป็นการร่วมกันบูรณาการจัดการคอนกรีตที่เหลือจากกระบวนการผลิตฯ โดยนำมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ด้วยการใช้ทรัพยากรทดแทน หมุนเวียน และลดการใช้ทรัพยากรลง ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการจัดการนำคอนกรีตเหลือกลับมาแปรรูป และใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างในระยะยาว และขยายผลให้เกิดประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง โดยครอบคลุมมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อสังคมโดยรวมทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และลดขยะได้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้