The Cube ร่วมกับกรมป่าไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


The Cube ร่วมกับกรมป่าไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คุณวิชิต  อำนวยรักษ์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และเดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา (The Cube Town Lamlukka) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม ‘Let’s Save The World Together ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน’ ร่วมกับกรมป่าไม้ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ‘รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน’ โดยมี คุณสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.3 (พุยาง) และคณะ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากกรมป่าไม้ บางเขน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในท้องถิ่น ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บรรยายสรุปและร่วมปลูกป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ แข็งแรงทนต่อภูมิอากาศและมีอายุยืน ได้แก่ ต้นพยุง มะค่า ต้นสัก ฯลฯ เพื่อเป็นหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่ได้ปลูกป่าทดแทนและเพิ่มต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งคำนึงถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศหมุนเวียน ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มออกซิเจนให้โลก พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน และปลูกจิตสำนึกให้ร่วมรักษาผืนป่าให้อยู่คู่ประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้