THE CUBE ลงนาม MOU กับ CPAC จัดการคอนกรีตเหลือจากการผลิตฯ อย่างยั่งยืน


THE CUBE ลงนาม MOU กับ CPAC จัดการคอนกรีตเหลือจากการผลิตฯ อย่างยั่งยืน

คุณประกอบ วิวิธจินดา (กลาง) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นพยานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการคอนกรีตเหลือจากการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างยั่งยืน Circular Economy : Collaboration for Action ระหว่าง บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) โดย คุณพรนิภา หาชัยภูมิ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) โดย คุณนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร  เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม (Public, Private, Partnership ; PPP) เพื่อร่วมกันบูรณาการ การจัดการคอนกรีตเหลือจากกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างยั่งยืน ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

อีกทั้ง เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการคอนกรีตเหลือจากกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ นำไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเพื่อสร้างประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับชุมชนตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ แผ่นพื้น แนวกันชน กระถางต้นไม้ และวัสดุทดแทน ในงานก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุถมคันทาง (Soil Aggregate) วัสดุรองพื้น (Subbase) และวัสดุทดแทนหินก่อสร้าง (Recycled Aggregate) เป็นต้น โดยร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการจัดการ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำคอนกรีตเหลือกลับมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างในระยะยาว และขยายผลให้เกิดประโยชน์สาธารณะในวงกว้างต่อไป รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการจัดการคอนกรีตเหลือจากการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการแบบทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อสังคมโดยรวมทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และลดขยะได้อย่างยั่งยืน